Pracoviště CZECH POINT  Logo CZECHPOINT

Obec Kratochvilka se zapojila do projektu Czech POINT.

Tato služba usnadní občanům zajištění potřebných dokumentů, pro které dříve museli cestovat na příslušné úřady.

Na pracovišti Czech POINT - tedy přímo na Obecním úřadě na Kratochvilce si v úředních hodinách u administrativní pracovnice OÚ můžete dle svých požadavků nechat vyhotovit konkrétní výpis. Na vaši žádost vám sdělí výsledky vyhledávání, výsledný počet stran a cenu za výpis.

1) Výpis z katastru nemovitostí

Jedná se o výpis z veřejné evidence, který lze získat bez prokázání totožnosti. Výpis lze vyhotovit jako úplný výpis konkrétního listu vlastnictví nebo jako částečný výpis.

Nutný údajem pro dohledání výpisu je určení katastrálního území, volitelně lze výpis dohledat podle čísla listu vlastnictví nebo podle parcelního čísla pozemku, čísla popisného budovy a čísla bytové jednotky.

2) Výpis z obchodního rejstříku

3) Výpis z živnostenského rejstříku

4) Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Jedná se o výpisy z veřejných evidencí, které lze získat bez prokázání totožnosti, nutným údajem pro získání výpisu je IČ hledaného subjektu.

5) Výpis z insolvenčního rejstříku

Jedná se o veřejný rejstřík, který obsahuje mimo jiné zákonem stanovené údaje o dlužnících.
Výpis z insolvenčního rejstříku poskytuje informaci, zda je vyhledaná osoba vedena jako dlužník nebo nikoliv.
V případě, že je osoba vedena v insolvenčním rejstříku, výpis obsahuje aktuální stav insolvenčního řízení. 

V rejstříku je možné vyhledávat podle těchto ukazatelů:

 •  identifikačního čísla organizace (právnická osoba)
 • osobních údajů (fyzická osoba)

6) Výpis z rejstříku trestů

Jedná se o výpis z neveřejné evidence ve smyslu zákona o informačních systémech veřejné správy.
Výpis lze vydat pouze osobě, které se výpis týká.
Jiné osobě může být výpis vydán pouze na základě úředně ověřené plné moci.

Povinnými údaji pro vydání výpisu jsou základní identifikační údaje (jméno, rodné příjmení, nynější příjmení, rodné číslo, státní občanství) a údaje týkající se narození žadatele (stát, okres, obec, případně datum narození u cizince, který nemá přiděleno rodné číslo).

Pro vyhotovení výpisu je nutné předložení dokladu totožnosti:

 • platný občanský průkaz nebo
 • platný cestovní pas nebo
 • identifikační doklad cizince nebo průkaz o povolení pobytu cizince

Chybí-li některý z povinných údajů v dokladu totožnosti, musí ho žadatel doložit jiným úředně vydaným nebo ověřeným dokladem, např. rodným listem. Je-li tento doklad v jiném než českém nebo slovenském jazyce, předloží tento doklad společně s jeho úředním překladem do českého jazyka.

V případě, že za žadatele podává žádost jiná osoba (zmocněnec), je zapotřebí:

 • úředně ověřená plná moc v českém jazyce
 • platný doklad totožnosti zmocněnce

7) Výpis z bodového hodnocení řidičů

Jedná se o výpis z neveřejné evidence ve smyslu zákona o informačních systémech veřejné správy.
Výpis lze vydat pouze osobě, které se výpis týká.
Jiné osobě může být výpis vydán pouze na základě úředně ověřené plné moci.

Povinnými údaji pro vytvoření výpisu jsou jméno, nynější příjmení a datum narození žadatele.
Pro úspěšné vyhledání řidiče je vhodné předložit i rodné číslo, případně číslo řidičského průkazu.

Pro vyhotovení výpisu je nutné předložení dokladu totožnosti:

 • platný občanský průkaz nebo
 • platný cestovní pas nebo
 • identifikační doklad cizince nebo průkaz o povolení pobytu cizince
 • případně i řidičský průkaz

V případě, že za žadatele podává žádost jiná osoba (zmocněnec), je zapotřebí:

  • úředně ověřená plná moc v českém jazyce
  • platný doklad totožnosti zmocněnce

Zprostředkování podání podle živnostenského zákona

Podání je možné provést:

Podatel (osoba, která žádá o podání) musí mít k dispozici vyplněný jednotný registrační formulář.
Ten je možné získat na portále Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Potřebné doklady:

 • platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas, popř. průkaz o povolení pobytu cizince
 • vyplněný jednotný registrační formulář v papírové formě (pro fyzické nebo právnické osoby)
 • požadované přílohy v originále nebo ověřené kopii (např. výuční list, doklad o rekvalifikaci apod.)


Ceník:

Cena za ověřený výstup
(z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, insolvenčního rejstříku a modulu autovraků)
a) první strana
druhá a každá další strana
100 Kč
40 Kč
b) druhý a každý následný ověřený výstup stejného elektronického dokumentu bez ohledu na počet stran 40 Kč

 

Cena za ověřený výstup z registru řidičů
první strana                                       
69 Kč
druhá a každá další strana 40 Kč

 

Cena za přijetí
a) žádosti o vydání výpisu z Rejstříku trestů 100 Kč
b) podání podle § 72 živnostenského zákona 50 Kč