Začátky hasičů na Kratochvilce

Začátky hasičů na Kratochvilce

Ve dvacátých letech minulého století rychle narůstal počet obyvatel Kratochvilky.Zatímco v roce 1921 měla obec 482 obyvatel a 65 domů, v roce 1930 už to bylo 561 obyvatel a 102 domů. To vedlo obecní zastupitelstvo k rozhodnutí založit u nás hasičský sbor. Starosta Jakub Příhoda svolal na 5. března 1928 veřejnou schůzi, na které přednesl přítomným občanům návrh na zřízení místního hasičského sboru, který by sloužil nejen k ochraně obecního majetku, ale také chránil majetek občanů a jejich životy v případě požárů či přírodních katastrof. Návrh byl přijat a do příštího sboru dobrovolných hasičů se přihlásilo hned 24 činných členů.

V průběhu dalších dní byla podána na okresní úřad žádost o povolení ke zřízení dobrovolného hasičského sboru, byly sepsány stanovy a zvolen výbor. Prvním náčelníkem sboru hasičů se stal Jan Kubálek, mistr stolařský z č. 94. V následujících šesti týdnech obec zakoupila kombinovanou stříkačku a potřebnou výzbroj ke zdolávání požárů. Dále byly pro členy sboru pořízeny pracovní stejnokroje a označení hodností, to vše za 25 000 Kč. Tento obnos uhradila obec hasičskému sboru jako jubilejní dar k desetiletému trvání Československé republiky.

Na hasičské slavnosti 19. srpna 1928 předal starosta obce zakoupenou stříkačku k používání sboru hasičů. Poté všichni hasiči složili náčelníku slavnostní slib. Tím byla zahájena činnost dobrovolného hasičského sboru v obci. V následujících měsících se konaly taneční zábavy většinou ve prospěch hasičů.

Dosud však chyběly vhodné prostory, kde by bylo možno uložit veškerý hasičský inventář a kde by se nacházela místnost na schůzovní činnost. Proto bylo přikročeno k postavení hasičské zbrojnice. Sbor měl některé finanční prostředky z pořádaných zábav a darů, obec darovala 1 000 Kč. Stavební kámen si hasiči nalámali v místním lomu zdarma, dovoz materiálu zajistili rovněž zdarma rolníci se svými potahy. Obec poskytla volné stavební místo vedle prodejny družstva „Vzájemnost včela“. Blízké podniky darovaly stavební materiál, zejména doly, neboť důl Síčka se nacházel na katastru obce.

Slavnostní otevření hasičské zbrojnice se uskutečnilo v neděli 11. srpna 1929 za hojné účasti okolních sborů a občanů jak místních, tak přespolních. Patronem slavnosti byl obecní úřad v čele se starostou.

Že zmíněná investice nebyla marná se zanedlouho ukázalo v prospěšné činnosti pro celou obec. Hasiči kromě svých cvičení a školení pořádali pro občany různé akce, například vycházky do blízkého i vzdálenějšího okolí, novoroční, velikonoční a pouťové zábavy, dožínky i divadlo. V době zvýšeného požárního nebezpečí zajišťovali žňové hlídky a prohlídky komínů, stodol apod.

K prvnímu požárnímu zásahu došlo při požáru hospodářského objektu v domě č. 12 v noci z 11. na 12. ledna 1931. Majitelce Antonii Kroutilové vznikla škoda, vyčíslená na 1 122 Kč    ( pro srovnání: v té době stál 1 kg chleba 1,60 Kč). V letech 1931 a 1937 sbor uspořádal okrsková cvičení.

Po osmi letech činnosti měl sbor již 35 řádných členů a 13 přispívajících. Na valné hromadě v roce 1936 byl zvolen nový náčelník a starosta sboru. Náčelníkem se stal Emil Horký a starostou byl zvolen František Hrubý. Ve sboru bylo též družstvo mladých hasičů. Úspěšná činnost pokračovala do roku 1938, kdy došlo k německé okupaci a posléze vytvoření Protektorátu Čechy a Morava. Činnost byla utlumena různými omezovacími vyhláškami a nařízeními okupační správy. Tento stav trval po celou dobu války až do osvobození republiky v roce 1945.

Po válce začal sbor opět pracovat. Prováděl různá cvičení a poplachy, například se zúčastnil cvičení na dole Ferdinand v Babicích. Dne 4. července 1948 se konala oslava 20 let trvání sboru na Kratochvilce. Sešli se občané z celého okolí a okolní sbory. Slavnost byla ukončena závodem požární pohotovosti a zdatnosti. Z pěti přítomných jednotek vyhrál závod místní sbor.

V roce 1953 došlo k přejmenování hasičů na Československý svaz požární ochrany a hasiči se změnili na požárníky. V padesátých letech vedl hasiče úspěšně a obětavě Rudolf Hlaváček. Tehdy bylo ustanoveno družstvo žáků. Jejich činnost byla tak dobrá, že se jim v roce 1955 dostalo Čestného uznání od ústřední správy požárního dozoru a pojišťovny. V roce 1959 bylo založeno družstvo žen pod vedením Zdeňka Valouška.

K výcviku a nácviku na soutěže byl používán stroj PS-8 a vozidlo Tatra 805. V prvním kole okrskové soutěže, která se konala 23. 5. 1965 v Němčicích, se družstvo umístilo na prvním místě. V šedesátých letech minulého století sbor výraznou činnost nevyvíjel. V zadní části hasičské zbrojnice byla provedena přístavba tak, aby bylo možno zaparkovat auto i hasicí agregát.

K výraznému oživení činnosti došlo v roce 1977, kdy v únoru tohoto roku byl ustanoven devítičlenný výbor základní organizace Českého svazu požární ochrany v čele s předsedou Zdeňkem Kroutilem. Bylo též vytvořeno mužstvo mladých požárníků do 15 let v počtu deseti členů, které vedl Luboš Staněk. Byl prováděn výcvik mužstva, zajišťována účast na cvičeních, prováděna různá námětová cvičení a pozornost byla průběžně věnována preventivní činnosti. Byly pořádány hasičské plesy a buď samostatně nebo v součinnosti s jinými organizacemi zajišťovány různé jiné kulturní akce zejména pro děti a mládež.

Dne 23. listopadu 1977 vypukl požár vepřína v objektu zemědělského družstva. Požár byl likvidován v součinnosti s profesionálními hasiči z Rosic a okolními sbory. Shořela polovina střechy, druhá polovina byla oddělena požární zdí. Škody na ustájeném dobytku nenastaly. Po vyhodnocení celé této akce bylo konstatováno, že dosavadní hasicí agregát není dostatečně výkonný, aby na větší vzdálenost dodal vodu k hašení s potřebným tlakem. V následujícím roce dostal sbor nový agregát PS-12 s vybaveným přívěsem.

V roce 1979 došlo k zahájení náročné akce, týkající se přestavby požární zbrojnice. Byla odstraněna dřevěná věž, střecha včetně stropů a na přízemní část proveden nadstavba poschodí. Stavba pokračovala v příštím roce přístavbou věže. Fasáda budovy byla dokončena v roce 1981. V poschodí budovy byla též zřízena obřadní síň, ve které se první vítání nových občánků uskutečnilo v roce 1984.

V roce 1980 měla organizace 40 členů. V těchto letech začali požárníci používat vozidlo PV3S. Kromě již zmíněných akcí v oblasti výcviku, soutěží a práce s mládeží požárníci v roce 1980 vyčerpali rybník, aby mohla být provedena oprava hrází. Nadále se též podíleli na pořádání kulturních akcí.

Po změně režimu na počátku devadesátých let se požárníci vrátili ke svému původnímu názvu Sbor dobrovolných hasičů. Činnost požárníků či hasičů však zůstala v podstatě stejná. Ať už pracovali více nebo méně intenzivně v oblasti požární ochrany nebo ve veřejném dění, vždy to bylo ku prospěchu obce.

21. ledna tohoto roku se konala valná hromada SDH Kratochvilka, kde byl vytýčen plán činnosti na následující období. Přejeme jim mnoho úspěchů a vytrvalosti v jejich práci a co nejméně požárů.

Z kroniky sestavil pan Karel Holoubek

 
Kalendář akcí
říjen 2023
Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
FACEBOOK

MOBILNÍ ROZHLAS


MR Reg

GEOPORTÁL

BANNER2 

VYHLEDÁVÁNÍ V OBSAHU
VYHLEDÁVÁNÍ FIREM
KTS Ekologie s.r.o. – zajištění svozu a likvidace odpadů ve vaší obci

Rosicko banner 115x70 01

PARTNERSKÉ ODKAZY

Seznam partnerských odkazů mKAHAN   Jupigo 1

 

KralovstviKomety logo