Z historie i současnosti mateřské školy

Naše mateřská škola od založení k dnešku

Víte, že v letošním roce je tomu 61 let, co vstoupily kratochvilské děti poprvé do mateřské školy? Připomeňme si, jak to tehdy bylo a jak se vyvíjely její další osudy.

První myšlena vznikla v takzvaném „Vzorném týdnu národní fronty“, což byl na počátku padesátých let minulého století způsob, jak prohloubit a přivést k větší aktivitě všechny složky této celostátní organizace. U nás proběhl od 29. října do 5. listopadu 1950.

V těch letech stále častěji ženy odcházely z domácností do zaměstnání a péče o děti byla vítána. Dětí byl v obci dostatečný počet, obec měla v roce 1950 celkem 586 obyvatel.

Podmínky pro založení mateřské školy (MŠ) byly tedy příznivé a proto Místní národní výbor začal hned v příštím roce myšlenku realizovat. Vyhlédnuta byla nepoužívaná část bývalého hostince v budově č.7, který byl zrušen k 15. červenci 1948.

Prvním úkolem bylo zpracování projektové dokumentace, následně pak zajištění stavebního materiálu s cílem zahájit vyučování v MŠ od 1. září 1951. Práce byly prováděny brigádnicky, byla zbudována předsíň, šatna, kuchyň se spížkou, jídelna a samozřejmě učebna. Sociální část byla dokončena v následujícím roce.

V těchto letech MŠ navštěvovalo 33 dětí. Ředitelkou se stala M. Průšová, která odešla do důchodu v roce 1965 po patnáctiletém působení v naší obci. Novou ředitelkou se stala Jitka Černá, kterou v roce 1970 nahradila Marie Oplatková a v roce 1974 se ujala funkce ředitelky Anna Doležalová.

Další etapou v rozvoji MŠ byla celková oprava budovy, započatá v roce 1972. Od roku 1907 to byl nejvýznamnější zásah do budovy. Vyučování dětí bylo dočasně přemístěno do sálu kina. Stavebních prací kromě brigádníků se ujala stavební četa, složená zejména z důchodců. Během léta byla vyměněna okna, opraven strop, provedeny izolace proti vlhkosti, položeny nové podlahy a dokončena nová fasáda budovy. V příštím roce bylo zavedeno ústřední topení. Tehdy se jevilo jako nejsnazší řešení umístit kotel do prostoru bývalé lednice ve dvorním traktu. Později se ukázalo toto řešení jako neekonomické vzhledem ke značným tepelným ztrátám, navíc do prostoru kotle pod úrovní terénu občas prosakovala voda, která musela být odčerpávána. Proto v roce 1981 byla kotelna přemístěna do prostoru přímo v budově MŠ tam, kde původně bylo schodiště na půdu. V roce 1957 byla opravena střecha a nová krytina byla položena v roce 1986.

Škole však stále chybělo hřiště pro děti. Dosud bylo využíváno hřiště před MŠ a také bylo upraveno provizorní hřiště na Letné. V roce 1976 bylo rozhodnuto provést úpravu dvora budovy č. 7 a tam zřídit hřiště pro potřebu MŠ. Byly vybourány nepotřebné hospodářské budovy, kůlny a chlévy, které sloužily dřívějším hospodářům a naposledy zemědělskému družstvu. Po rozebrání starého zdiva a odvozu sutě se podařilo srovnat povrch a provést úpravu dvora. V těchto pracech bylo též pokračováno v roce 1977.

Do té doby se vyučovalo v omezeném časovém rozsahu. Po připomínkách občanů rozhodl MNV zavést v MŠ celodenní provoz a tím zajistit rozsáhlejší péči o děti, což lépe vyhovovalo zaměstnaným ženám. Po schválení uvedené změny Okresním národním výborem bylo započato s nutnými úpravami. MŠ byla rozšířena o další prostory, to jest o ložnici, kuchyň a sklad hraček. K tomuto účelu byly využity přilehlé prostory bývalého bytu. Ve dvoře bylo započato s vybudováním verandy. MŠ s celodenním provozem byla otevřena 1. září 1976.

Provoz byl stanoven od 6.30 do 16.00 hodin. Bylo přihlášeno 30 dětí ve věku od 2,5 do 6 let, z toho 8 dětí bylo předškolního věku. Vyučování probíhalo podle podrobně zpracovaného denního režimu a osnov. Děti byly vedeny k poznávání přírody, k sebeobsluze, dobrým vztahům, zdatnosti a postřehu, soustředění, svoje schopnosti rozvíjely v jazykové a hudební výchově, věnovaly se výtvarné výchově a rozvíjení poznání. Předškolní děti byly vedeny ke zvládnutí požadavků připravenosti na základní školu. Dále byla rovněž zlepšena vybavenost hračkami a učebními pomůckami pro zaměstnání dětí a tělesnou výchovu. Do ložnice byla pořízena lehátka s ložním prádlem. Bylo zajištěno stravování, které spočívalo v podávání přesnídávek, obědů a svačin. Školní jídelnu financovala obec, na stravování přispívali rodiče dětí. Kromě ředitelky byla v MŠ zaměstnána učitelka, kuchařka, školnice a topič.

Děti se také projevovaly na veřejnosti. K různým společenským akcím, oslavám a výročím přispívaly svými vystoupeními.

MŠ navštěvovalo v roce 1984 22 dětí, z toho 4 děti dojížděly z Hlíny. V roce 1986 to bylo 26 dětí, z toho 12 z Hlíny. V dalších letech počet dětí postupně klesal, až pro školní rok 1992/93 Okresní úřad odmítl poskytnout dotace a žádal zrušení MŠ. Důvodem byl neekonomický provoz, poněvadž školu navštěvovalo pouze 9 dětí. Okresní dotace byly limitovány minimálním počtem 15 žáků.

Proto Obecní úřad hledal východisko z této situace. Paní starostka vyvolala jednání s rodiči dětí a výsledkem bylo zajištění náhradního provozu MŠ v omezeném rozsahu. Na úhradě nákladů na provoz se podíleli rodiče, převážnou část však hradila obec. Náklady na provoz v uvedeném školním roce činily 46 358 Kč. V roce 1995 navštěvovalo školu 10 dětí. Obecní úřad vyvíjel maximální snahu o udržení tohoto částečného provozu MŠ, byly zajišťovány pracovnice, které pečovaly o děti, ovšem zájem postupně upadal, až nakonec byl provoz zcela ukončen. Přibližně od roku 2005 byly prostory MŠ využívány pouze ke cvičení žen.

Přejme si, aby nynější obnova provozu Mateřské školy měla trvání a vedla ke zdárné výchově dětí v naší obci.

Zpracoval Karel Holoubek, kronikář


Novodobá historie MŠ v Neslovicích a na Kratochvilce 

Nová mateřská škola v Neslovicích byla vybudována v roce 2001 v podkroví budovy na adrese Školní 93. Zde je umístěna 1. třída MŠ o kapacitě 25 dětí.

V lednu 2003 byla ze zákona ustavena příspěvková organizace a mateřská škola se stala součástí základní školy. V roce 2005 byla MŠ z důvodu narůstajícího počtu předškolních dětí rozšířena o další třídu, která je umístěna v přízemí základní školy na adrese Hlavní 71. Díky tomu bylo možné přijmout do školky již 50 dětí.

Na jaře letošního roku vznikla potřeba dalších míst v mateřské škole. Po domluvě s panem starostou ing. Františkem Malým a celým zastupitelstvem obce Kratochvilka byla zahájena generální oprava prostor bývalé mateřské školy, která byla uzavřena v 90. letech. Bylo nutné provést mnoho prací, aby se vyhovělo novým předpisům hygieny, stavebního úřadu a dalších institucí, které následně vydaly kladné stanovisko k provozování mateřské školy na Kratochvilce. Ta bude součástí Základní školy a mateřské školy Neslovice.

Za veškeré tyto práce, včetně náročné přípravy dokumentace, patří všem zúčastněným pod vedením pana starosty a místostarostů pana Jiřího Vozdeckého a ing. Michala Zoblivého velké poděkování.

Výsledkem a završením pracovního úsilí, které věnovali všichni zúčastnění většinou ve svém volnu po pracovní době, je možnost umístit do školky na Kratochvilce 17 dětí. Ty by jinak nebyly z důvodu nedostatečné kapacity přijaty.

MŠ Kratochvilka je zařazena od 1. 9. 2012 v rejstříku škol a školských zařízení jako odloučené pracoviště ZŠ a MŠ Neslovice a stává se tak její nedílnou součástí – je v ní umístěna 3. třída MŠ.  

Celá mateřská škola má tedy od 1. 9. 2012 kapacitu 67 dětí. K tomuto datu je zde celkem zapsáno 30 dětí z Neslovic, 16 dětí z Kratochvilky, 8 dětí z Hlíny, 7 z Tetčic, 3 z Rosic, 1 z Ivančic, 1 z Babic a 1 ze Zbýšova.

Ve třídě na Kratochvilce je zapsáno 9 dětí z Kratochvilky, 4 děti z Hlíny, 1 z Rosic a 3 z Tetčic.

5 dětí z Kratochvilky dochází do 2. třídy MŠ v hlavní budově ZŠ, která je určena pro děti „předškolní“. Další dvě kratochvilské děti jsou umístěny v 1. třídě MŠ na adrese Školní 93.

Děkuji všem zúčastněným jménem svým, celého pedagogického i nepedagogického sboru i jménem rodičů za vše, co bylo pro zahájení provozu v MŠ Kratochvilka uděláno a přeji dětem, rodičům, zaměstnancům, zastupitelstvu obce Kratochvilka a Neslovice, aby byli s provozem nové mateřské školy spokojeni. 

Mgr. Lenka Odehnalová, ředitelka školy

 

 
Kalendář akcí
říjen 2023
Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
FACEBOOK

MOBILNÍ ROZHLAS


MR Reg

GEOPORTÁL

BANNER2 

VYHLEDÁVÁNÍ V OBSAHU
VYHLEDÁVÁNÍ FIREM
KTS Ekologie s.r.o. – zajištění svozu a likvidace odpadů ve vaší obci

Rosicko banner 115x70 01

PARTNERSKÉ ODKAZY

Seznam partnerských odkazů mKAHAN   Jupigo 1

 

KralovstviKomety logo