Poplatky

Poplatek za svoz odpadů pro rok 2015

Vážení spoluobčané,

 

následující informace čtěte pozorně, týkají se změn v poplatkové povinnosti a placení místního poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

 

Poplatek platí:

 

a, fyzická osoba,

která má v obci trvalý pobyt.

které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů.

která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců.

které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců.

b, fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 

(1)Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijícírodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

 

Výše poplatku za rok 2015 činí 650,- Kč.

 

Osvobození a úlevy

 

(1)Úleva ve výši 100,- Kčročního poplatku platného pro příslušný kalendářní rok se poskytuje fyzické osobě, která má v obci trvalý pobyt a která v příslušném kalendářním roce je mladší než 18 roků nebo v tomto roce dosáhne věku 18 let.

(2)Úleva 50,- Kčročního poplatku platného pro příslušný kalendářní rok se poskytuje fyzické osobě, která má v obci trvalý pobyt a v příslušném kalendářním roce dosáhne 70 roků a více.

(3)Osvobozena od poplatku je fyzická osoba, která máobci pobyt a která se celoročně zdržuje mimo území ČR nebo je ve výkonu trestu odnětí svobody.

(4)Od poplatku se osvobozují osoby, které majíobci pobyt, ale v obci se souvisle nejméně 8 měsíců v kalendářním roce nezdržují.

(5)Od poplatku se osvobozují osoby, které mají pobyt na úřední adrese Obecního úřadu Kratochvilka a jejichž skutečný pobyt není znám.

 

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, a to vždy do konce února a srpna. Je možné ho uhradit i jednorázově, a to do konce února.

 

Úhradu je možné provést v hotovosti na Obecním úřadě v úředních hodinách, to je v pondělí od 16 do 19 hodin a ve středu od 8 do 12 hodin a od 17 do 19 hodin. Další možností je platba na účet obce číslo 15229641/0100 vedený u Komerční banky. Konstantní symbol 0308, jako variabilní symbol uveďte číslo domu. Předepsanou částku můžete také vložit v hotovosti na účet obce přímo v Komerční bance.

 

Nečekejte na složenku, poplatek je splatný bez vyměření. Pokud není poplatek uhrazen včas nebo ve správné výši, může být zvýšen až na trojnásobek nedoplatku.

 

Za zaplacení poplatku nezletilého poplatníka odpovídají nově i jeho zákonní zástupci a poplatek může být vymáhán i na nich.

 

Podrobné informace (ohlašovací povinnost atd.) získáte přímo na Obecním úřadě.

 

Informace pro občany Kratochvilky

 

Od letošního roku vám firma KTS Ekologie, která v naší obci provádí svoz komunálního a separovaného odpadu, nabízí rozšířenou službu - svoz bioodpadu. Pokud někdo z občanů naší obce má zájem o tento svoz, nechť se dostaví do konce února tohoto roku na obecní úřad. Obecní úřad si zájemce zapíše a předá informace svozové firmě.

 

Dle informací KTS je začátek svozu naplánován od 1. 4. 2013 – 30. 10. 2013 v intervalu 1x za 14 dní. Jako členské obci Mikroregionu Kahan nabízí svozová firma KTS 240 l nádoby na tento odpad zdarma. Cena svozu za uvedené období je 1.035,- Kč včetně DPH.

 

A co to vlastně bioodpad je?

 

Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.

 

Mezi bioodpad patří: listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

 

Mezi bioodpad nepatří: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.

 

Váš bioodpad bude zpracován na kompost, který je využíván v zemědělství, nebo třeba k rekultivaci.

 

Informace zpracoval Luděk Klouček


 

Poplatek za psy

Stejně jako za odpadky je třeba zaplatit poplatek za psa.
Poplatky za psy upravuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2004.

Poplatek se platí za psa staršího tří měsíců a je stanoven na 70,- Kč za psa za kalendářní rok.
Je splatný jednorázově do 28. 2. 2015. Uhradit poplatek je možné v úředních hodinách na Obecním úřadě.

 
Kalendář akcí
říjen 2023
Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
FACEBOOK

MOBILNÍ ROZHLAS


MR Reg

GEOPORTÁL

BANNER2 

VYHLEDÁVÁNÍ V OBSAHU
VYHLEDÁVÁNÍ FIREM
KTS Ekologie s.r.o. – zajištění svozu a likvidace odpadů ve vaší obci

Rosicko banner 115x70 01

PARTNERSKÉ ODKAZY

Seznam partnerských odkazů mKAHAN   Jupigo 1

 

KralovstviKomety logo