Jednací řád KV

jednací řád

výborů zastupitelstva obce KRATOCHVILKA

 

I. úvodní ustanovení

1.         Jednací řád výborů zastupitelstva obce Kratochvilka (dále jen výbor) upravuje průběh jednání, hlasování a další náležitosti související s jednáním výborů.

II. pravomoc výboru

1.         Práva a povinnosti výboru jsou vymezena zákonem o obcích. Výbor dále plní úkoly, kterými jej pověřilo zastupitelstvo obce Kratochvilka (dále jen zastupitelstvo).

III. Příprava jednání a svolání výboru

1.         Přípravu zasedání výboru organizuje předseda výboru (dále jen předseda).

2.         Zasedání výboru svolává předseda.

3.         Kromě členů výboru se mohou zasedání zúčastnit i další osoby, jejichž přítomnost je vhodná v rámci projednávaných záležitostí.

IV. Účast členů výboru na jednání

1.         Člen výboru je povinen se účastnit zasedání výboru, jinak je povinen se předem omluvit předsedovi s uvedením důvodu.

V. Jednání výborU

1.         Zasedání výboru řídí zpravidla předseda výboru. V případě jeho nepřítomnosti pověřený člen výboru.

2.         Na zasedání výboru může být jednáno jenom o věcech, které jsou součástí programu (s nímž jsou členové výboru seznámeni nejpozději na začátku jednání) a o návrzích, s jejichž dodatečným zařazením vysloví členové výboru souhlas nadpoloviční většinou.

3.         Nesejde-li se nadpoloviční počet členů výboru do 30 minut po době stanovené pro začátek, zasedání se ukončí a předseda svolá do 15 dnů zasedání náhradní.

4.         Návrh na změnu programu zasedání může podat kterýkoliv člen výboru se zdůvodněním. O návrhu se hlasuje bez rozpravy.

5.         Předsedající ukončí zasedání výboru:

a) klesne-li v průběhu zasedání výboru počet členů pod nadpoloviční většinu všech členů výboru. Náhradní zasedání svolá předseda do 15 dnů.

b) byl-li program zasedání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo

c) v případě, že výbor schválí ukončení zasedání, aniž byl vyčerpán program, přičemž schválí přesun zbývajících neprojednaných bodů na další zasedání výboru.

VI. Hlasování

1.         K platnému rozhodnutí výboru je třeba nadpoloviční většiny všech členů výboru.

2.         O každém návrhu rozhoduje výbor hlasováním.

3.         Právo hlasovat o projednávaných otázkách mají pouze členové výboru.

4.         Byly-li k předloženému návrhu předloženy protinávrhy či pozměňovací návrhy, hlasuje se nejdříve o nich, a to v pořadí, v jakém byly podány. Není-li přijat žádný protinávrh nebo pozměňovací návrh, hlasuje se o předloženém základním návrhu. Schválením jedné varianty se o ostatních variantách již nehlasuje.

5.         Výbor hlasuje veřejně.

6.         Zápisy z jednání výboru, včetně schválených návrhů usnesení jsou uloženy na Obecním úřadě v Kratochvilce.

VII. Zápis ze zasedání výboru

1.         O průběhu jednání se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá předseda výboru.

2.         Zápis dosvědčuje průběh zasedání. V zápise se uvádí zejména: den, hodina a místo zasedání, jména přítomných, omluvených i neomluvených členů výboru, program zasedání, výsledky hlasování, schválená usnesení výboru, jiné skutečnosti, na jejichž zaznamenání trvá kterýkoliv přítomný člen výboru.

3.         Zápis se vyhotoví nejpozději do 10 dnů po zasedání a je k dispozici na obecním úřadě.

4.         Zápis podepisuje předseda výboru a jeden člen.

 

VIII. Podjatost člena výboru

1.         Člen výboru, u něhož skutečnosti naznačují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci, je povinen sdělit tuto skutečnost předsedajícímu.

IX.Závěrečná ustanovení

1.         Tento jednací řád schválilo zastupitelstvo obce Kratochvilka na svém jednání 19. 1. 2012.

2.         Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 19. 1. 2012.

3.         Změny a doplňky nebo vydání nového jednacího řádu výborů schvaluje zastupitelstvo obce Kratochvilka.

 

                   1. místostarosta                                                                      starosta

                 Ing. Michal Zoblivý                                                       Ing. František Malý

                                                                                                      

      

 
Kalendář akcí
prosinec 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
FACEBOOK

MOBILNÍ ROZHLAS


MR Reg

GEOPORTÁL

BANNER2 

VYHLEDÁVÁNÍ V OBSAHU
VYHLEDÁVÁNÍ FIREM
KTS Ekologie s.r.o. – zajištění svozu a likvidace odpadů ve vaší obci

Rosicko banner 115x70 01

PARTNERSKÉ ODKAZY

Seznam partnerských odkazů mKAHAN   Jupigo 1

 

KralovstviKomety logo